Regulamin Wisłoka

REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH

w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Niniejszy regulamin  określa warunki i zasady świadczenia usług serwisowych w ramach udzielonej gwarancji jakości na instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zrealizowanych przy zadaniu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 1. Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć:

 

 1. Beneficjent” – oznacza właściciela lub użytkownika prywatnych budynków mieszkalnych, którzy przystąpili do Projektu i podpisali stosowną umowę na udział w Projekcie.
 2. Projekt” oznacza projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na terenie gmina należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 3. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin usług serwisowych.
 4. Gwarant” – oznacza generalnego wykonawcę Projektu, tj. Konsorcjum firm: 1/ Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wiktor” sp.j – Lider Konsorcjum, 2/ Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. – Partner Konsorcjum oraz 3/ Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. – Partner Konsorcjum, który jest obowiązany z tytułu udzielonej gwarancji;
 5. Instalacja” – oznacza instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w relacjach pomiędzy Gwarantem a Beneficjentem i określa zakres oraz warunki na jakich Gwarant świadczy usługi serwisowej w ramach udzielonej gwarancji na Instalacje.
 2. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określone są w Karcie Gwarancyjnej przekazywanej Beneficjentom wraz z dokumentacją techniczną przy odbiorze Instalacji.
 3. Poprzez zlecenie usług serwisowych Beneficjent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://eco-team.pl/regulamin-wisloka.  
 4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji złożonego zlecenia, Beneficjent obowiązany jest podać swoje dane kontaktowe określone w formularzu zgłoszenia.
 5. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Gwarantowi danych osobowych Beneficjenta zawartych w formularzu zgłoszenia, w tym: imienia, nazwiska, adresu miejsca montażu Instalacji, telefonu kontaktowego, adresu e-mail. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Beneficjent dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami. Beneficjent ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz dokonywania ich aktualizacji lub poprawienia.
 6. W przypadku podania niekompletnych, niewyraźnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa tego faktu względem Beneficjenta lub osób trzecich.
 1. Zgłaszanie usterek Instalacji
 1. Zgłoszenia Gwarantowi usterki Instalacji lub podejrzenia jej wystąpienia dokonuje Beneficjent w jednej z wybranej przez siebie form:
 1. telefonicznie pod numerem telefonu: (13) 430 02 62
 2. on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach internetowych:
 3.  http://wiktorspj.pl/formularz  i http://eco-team.pl/pl/serwis
 4. poczty elektronicznej e–mail pod adresem: serwis@eco-team.net
 5. pisemnie poprzez przesłanie listem na jeden z następujących adresów:
 1. Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wiktor” sp.j

ul. Kolejowa 8

97-500 Radomsko

lub

 1. Eco-Team Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Poselska 30

42-200 Częstochowa

 1. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ocena sposobu usunięcia wynosi do 48 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki. Usunięcie wady lub usterki nastąpi do 4 dni od momentu zgłoszenia.
 2. W potwierdzeniu zgłoszenia Gwarant określi przewidywany sposób oraz czas usunięcia zgłoszonej usterki. Jeżeli usunięcie zgłoszonej usterki nie będzie możliwe w terminach przewidzianych w Karcie Gwarancyjnej, w uzasadnionych przypadkach Gwarant wyznaczy nowy termin, o którym to fakcie Beneficjent zostanie poinformowany.
 1. Warunki gwarancji
 1. Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe oraz dostarczone urządzenia wynosi 10 lat (120 miesięcy) od dnia odebrania przez Komisję Odbiorową Instalacji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót u poszczególnych Beneficjentów.
 2. Zgłoszenie wad lub usterek, których termin usunięcia wykracza poza datę ważność gwarancji, powoduje wydłużenie okresu gwarancji jakości o okres od momentu zgłoszenia.
 3. Zasady eksploatacji i konserwacji Instalacji określone zostały w instrukcji użytkowania i eksploatacji Instalacji przekazywanej Beneficjentom wraz z dokumentami odbiorowymi.
 4. Ocena zasadności zgłoszenia oraz sposobu usunięcia usterek wskazanych w zgłoszeniu może nastąpić podczas bezpośredniej obecności przedstawicieli Gwaranta w lokalizacji Instalacji. Beneficjent umożliwi przedstawicielom Gwaranta dokonanie czynności sprawdzających. Beneficjent poprzez akceptację Regulaminu wyraża również zgodę na wejście przedstawicieli Gwaranta do pomieszczenia, w którym znajduje się Instalacja oraz dokonanie niezbędnych czynności związanych z oceną zgłoszenia lub usunięcia usterki.
 5. Usługi serwisowe realizowane w okresie gwarancji wykonywane są na koszt Gwaranta, chyba że uszkodzenie powstało w wyniku działań siły wyższej lub z winy użytkownika (korzystanie z instalacji w sposób niezgodny z postanowieniami Karty Gwarancyjnej oraz instrukcji użytkowania i eksploatacji Instalacji). W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszt pokrywa Beneficjent. Na koszty wezwania składa się:
  1. Koszt dojazdu na miejsce awarii – 50,00 zł netto (opłata ryczałtowa)
  2. Koszt pracy serwisanta - 50,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy (czas pracy konieczny do wykonania zlecenia zostanie określony przed rozpoczęciem pracy przez serwisanta)

Szczegółowe przypadki utraty gwarancji opisane zostały w instrukcji użytkowania i eksploatacji Instalacji.

 1. Potwierdzenie wykonania zlecenia serwisowego następuje poprzez podpisanie protokołu usunięcia usterek.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają zapisy Karty Gwarancyjnej, instrukcji użytkowania i eksploatacji Instalacji oraz odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2016 r.